basis, hovedmål og organisering


Basis

TilHelhet – forum for seksuell identitet og kristen tro – er et tverrkirkelig kontaktforum. Forumet vil holde fram det positive syn på seksualitet og samliv som Bibelen beskriver. Virksomheten vår er basert på overbevisningen om at Bibelen gir autoritativ veiledning i hva som er kristen tro og kristent liv. Mennesket er skapt som mann eller kvinne, og ekteskapet mellom én mann og én kvinne er den rette og gode ramme om det seksuelle samliv og det etiske grunnlag for kontaktforumets arbeid.


Hovedmål

 • Vi vil arbeide for å fremme et bibelsk underbygd syn på kjønn, seksualitet og samliv, og fremme større åpenhet og forståelse i kirke og samfunn.
 • Vi er et forum for enkeltpersoner, grupper, foreninger, menigheter og institusjoner som i pakt med sin basis tilbyr hjelp og støtte til mennesker som kjemper med ulike sider av sin seksualitet. 
 • Vi ønsker å styrke kompetansen til dem som har veilederfunksjoner innenfor forumets arbeidsfelt, og vil søke å fremme tiltak som kan være relevante tilbud om hjelp til mennesker som har vanskeligheter med sin seksuelle orientering og som selv er motivert til forandring. 
 • Vi ønsker å være et høringsorgan i spørsmål som angår samliv og seksualitet i kirke og samfunn.


Konkrete arbeidsmål

 • Gi råd og formidle hjelp til mennesker som ønsker samtale om sin seksuelle orientering.
 • Være med å formidle tro på at en kan leve et meningsfullt liv i seksuell avholdenhet uansett seksuell orientering.
 • Være med å formidle tro på at forandring av seksuell orientering er mulig.
 • Inspirere til holdningsskapende arbeid i kirke og samfunn.
 • Arbeide for å fremme respekt, omsorg og forståelse for menneskeverdet og motvirke fordommer.
 • Formidle kontakt til relevante hjelpetiltak.
 • Innhente og anvende den kunnskap som finnes innen samfunnvitenskaplig, psykologisk og teologisk forskning på dette området.
 • Formidle informasjon om konferanser, seminarer o.l. som omhandler disse spørsmålene.
 • Formidle informasjon til dem som er tilknyttet kontaktforumet og til andre interesserte.


Organisering

Et representantskap har det overordnede ansvar for kontaktforumet. Det består av to representanter for hver av de kirkesamfunn og organisasjoner som forumet er tilknyttet. Representantskapet kan suppleres med inntil fem medlemmer som oppnevnes ut fra kompetanse og engasjement. Det møtes ordinært én eller to ganger i året. Det konstituerer og supplerer seg selv. Representantskapet velger styret.


Styret består av 5 til 7 personer som har ansvar for kontaktforumets daglige virksomhet. Styret velges av representantskapet og rapporterer til dette. Styret konstituerer seg selv. Styret kan oppnevne arbeidsgrupper ut fra behov.


Styret bør ha medlemmer både med teologisk og terapeutisk kompetanse.


Både til representantskapet og styret oppnevnes eller velges en for en periode på 3 år. En kan gjenoppnevnes eller gjenvelges for én ny periode.


Vedtak om avvikling av forumet kan bare vedtas på et ordinært representantskapsmøte. Framlegg om dette må være satt opp på saklisten på forhånd og være utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet. Gyldig vedtak krever 3/4 av de avgitte stemmer. Minst 1/3 av forumets medlemmer må ha avgitt stemme. Dersom det ikke er nok medlemmer tilstede, blir saken avgjort på neste representantskapsmøte med 3/4 flertall av de fremmøtte.


Det årsmøtet som gjør endelig vedtak om avviklingen av forumet, gjør også vedtak om bruken av forumets midler. Gyldige vedtak krever kun simpelt flertall.Statuttene revidert på representantskapsmøte 24 mars 2014.